0968183786

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì ? Tại khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2014 quy đinh: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do […]

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tổng hợp tất cả các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện. Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh mà không đáp ứng điều kiện sẽ bị coi là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định. Danh mục […]

Theo quy định pháp luật hiện hành thì ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngay cả 2014 ra đời, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi thông tin về cổ đông và ngành nghề. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt […]