0968183786

Bồi thường thiệt hại do người lao động vi phạm hợp đồng là hậu quả pháp lý mà người lao động phải gánh chịu và phải trả cho người sử dụng lao động khi có hành vi vi phạm hợp đồng lao động. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đề cập đến một trong […]

Các Quy định mới nhất về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng và các nội dung khác được hướng dẫn cụ thể như sau : Theo qui định tại Điều 36 Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt khi xảy ra một trong các […]