0968183786

Đăng ký nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ để đề nghị bảo hộ độc quyền với nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Việc độc quyền có nghĩa là chỉ duy nhất chủ sở hữu nhãn hiệu mới được quyền sử dụng, và […]