0968183786

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản có tính pháp lý cao nhất hiện nay quy định các vấn đề liên quan đến (i) thủ tục gia nhập thị trường như thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh; (ii) quản trị của doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đại […]

Luật doanh nghiệp 2014 10:10 | 05/03/2020

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh […]

Thưa ông, hiện nay có thực tế là nhiều quy định pháp luật được quy định tại các bộ luật khác nhau đang có những sự mâu thuẫn, chồng chéo với nhau. Dưới góc độ của một luật sư làm việc tại Công ty Luật chuyên nghiệp, chuyên nghiên cứu về quy định pháp luật, […]

Luật đầu tư 2014 10:41 | 17/10/2019

Luật Đầu tư 2014 là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất hiện nay điều chỉnh các vấn đề về đầu tư, bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— […]

Bộ luật lao động 2012 04:55 | 03/10/2019

Bộ Luật lao động 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, […]