0968183786

Khai thác rừng đặc dụng trái phép là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Lâm nghiệp. Dưới đây là một số quy định về xử phạt đối với các hành vi phạm. Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, […]